W dniu wczorajszym w dzienniku ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy Kodeks Karny (treść), która nowelizuje regulacje dotyczące obrony koniecznej.

Zgodnie z dotychczas obowiązującym art. 25 kodeksu karnego osoba odpierająca w obronie koniecznej bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem nie popełniała przestępstwa .Za przekroczenie granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, groziła odpowiedzialność karna. Karalność wyłączało jednak przekroczenie granic obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.

Na gruncie wskazanych regulacji kwestią najtrudniejszą było ustalenie granic dopuszczalnej obrony koniecznej. Ponieważ kwestia ta miała charakter bardzo oceny, w odczuciu społecznym, aktywna obrona przed zamachem była niebezpieczna gdyż mogła skończyć się dla odpierającego, zarzutami karnymi.

Dokonana przez ustawodawcę nowelizacja Kodeksu Karnego ukierunkowana była na zwiększenie praw osoby odpierającej zamach polegający na wdarciu się wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren oraz odpierających zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc. Zgodnie ze znowelizowanym przepisem w omawianych przypadkach odpierający zamach, nawet jeżeli przekroczy granice obrony koniecznej, nie podlega karze chyba, że zostanie stwierdzone, iż przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.